NAJARA SCHUBERT, ARNOLD CLASSIC EUROPA 2014

     

    Kit Sanderson de MD Latino TV apresenta Najara Schubert de Brasil no Arnold Classic Europa 2014. Najara fala para o MD Latino sobre suas experiencias no pulco internacional y sua futuro como competidora Bikini Fitness IFBB